Do Good by Connect Holland heeft als doel om vraag en aanbod samen te brengen in de tijd van de Corona crisis. Het Do Good platform is kosteloos beschikbaar voor gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

Om uitvoering te kunnen geven aan dit doel heeft Do Good een website in beheer: do-good.nu

(Burger)initiatieven, organisaties, en afzonderlijke burgers kunnen gebruikmaken van deze website. Hiertoe stellen zij (persoons)gegevens ter beschikking aan Do Good.

Do Good acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De gegevens worden door Do Good zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt Do Good zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Do Good is in de zin van de Wbp verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring legt Do Good uit welke persoonsgegevens Do Good verzamelt en gebruikt en met welk doel. Do Good raadt u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

1. Soort gegevens en doeleinden van verzameling, bewaring en gebruik

Do Good verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend de (persoons)gegevens die rechtstreeks aan Do Good ter beschikking zijn gesteld door bezoekers van de website. De bezoekers hebben door het verstrekken van de (persoons)gegevens aan Do Good ermee ingestemd dat Do Good deze (persoons)gegevens verzamelt, bewaart en gebruikt.

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de volgende soort gegevens voor de volgende doeleinden:

Hulp aanbieders:
Naam, e-mailadres, telefoon, woonplaats.

Hulp vragers:
Naam, e-mailadres, telefoon, woonplaats.

Voor de volgende doeleinden:

  • beoordeling of de organisatie voldoet aan de criteria om gebruik te maken van de website van Do Good;
  • vertrekking van organisatiegegevens aan (potentiële) hulpbieders of -vragers;
  • opstellen van rapportages omtrent de resultaten van de website;
  • recht op inzage, correctie, blokkeren en/of verwijderen;

U heeft het recht om de (persoons)gegevens in te zien en zelf te corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt uw gegevens beheren door in te loggen. Indien u hiermee problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met Connect Holland (info@connectholland.nl of tel. 010-4365050).

2. Opslag van gegevens

Alle (persoons)gegevens worden opgeslagen in de database van de bijbehorende website van Do Good (do-good.nu). Deze databases zijn beveiligd. De database is alleen toegankelijk voor de medewerkers van Do Good. De medewerkers van Do Good die toegang tot een database hebben, tekenen hiervoor een geheimhoudingsverklaring.

3. Beveiliging

Do Good heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging:

De medewerkers van Do Good die toegang  tot de database van de websites hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De website do-good.nu wordt beheerd door Connect Holland.

Connect Holland is eveneens gebonden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan verwerking van persoonsgegevens. Do Good heeft persoonlijk vastgesteld dat Connect Holland voldoende waarborgen heeft genomen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en voldoet aan de hoogste normen voor de beveiliging van persoonlijke gegevens. Do Good controleert periodiek of Connect Holland voldoet aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan verwerking van persoonsgegevens en voldoet de hoogste normen voor beveiliging van persoonsgegevens.

4. Bewaartermijn gegevens

Do Good bewaart de (persoons)gegevens tot uiterlijk twee jaar na de dag van inschrijving, tenzij langer bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting.

Indien een ingeschrevene 4 maanden niet heeft ingelogd met zijn/haar account op de websites, vraagt Do Good actief aan diegene of deze ingeschreven wil blijven. Indien dit niet het geval is, dan wordt het account met daarbij de gegevens van de ingeschrevene verwijderd. Indien de ingeschrevene wil blijven, dan wordt het account verlengd met 4 maanden. Wordt er wederom 4 maanden lang niet ingelogd, dan vraagt Do Good nogmaals of diegene ingeschreven wil blijven.

Do Good kan de (persoons)gegevens vernietigen indien een burger, vrijwilliger, of aan een initiatief of organisatie verbonden medewerker of professional daarom verzoekt.

De burgers, vrijwilligers, scholieren, of aan een initiatief of organisatie verbonden medewerker of professional kunnen ook zelf hun (persoons)gegevens verwijderen.

5. Verstrekking aan derden

Do Good garandeert dat zij geen (persoons)gegevens aan derden verstrekt, verkoopt of ter beschikking stelt. Alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, kan Do Good (persoons)gegevens ter beschikking aan derden stellen.

6. Bezwaar tegen verzameling, bewaring en gebruik van uw (persoons)gegevens

Indien u bezwaar heeft tegen het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw (persoons)gegevens door Do Good kunt u zelf uw gegevens verwijderen en/of u kunt aan Do Good verzoeken uw (persoons)gegevens te verwijderen. Indien u uw (persoons)gegevens niet wilt verwijderen maar een ander bezwaar heeft, kunt u zich met uw bezwaar melden bij de servicedesk van Connect Holland via info@connectholland.nl of tel. (010) 4365050.

7. Wijzigingen in privacyverklaring

Do Good behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt de laatste versie van onze privacyverklaring altijd terugvinden op onze website.

8. Vragen over privacyverklaring en/of over inzage/wijzigen van gegevens

Indien u vragen heeft over het privacybeleid van Do Good en/of omtrent inzage en wijzigingen (of verwijdering) van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met de servicedesk van Connect Holland via info@connectholland.nl of tel. (010) 4365050.

© 2020 Do Good